۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۲۱

بایگانی برچسب: آب خوردن از چاه در خواب

تعبیر دیدن چاه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر کلی دیدن چاه در خواب، زن می‌باشد، و تعبیر آب چاه، مال و اموال زن است. محمدبن سیرین گوید چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می …

ادامه مطلب »