۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۲۵

بایگانی برچسب: اشک چشم

تعبیر اشک در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر اشک در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد. اگر بیند اشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود، دلیل که وی را به …

ادامه مطلب »
بیگ مستر