۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲:۴۶

بایگانی برچسب: امام جماعت در خواب

تعبیر نماز خواندن در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه …

ادامه مطلب »
بیگ مستر