۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۱۵

بایگانی برچسب: تاویل سینه

تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: پستان درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند. اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سینه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر سینه در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد، دلیل که کارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او …

ادامه مطلب »
بیگ مستر