۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۰۲

بایگانی برچسب: تعبیر خواب حضرت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن چاه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر کلی دیدن چاه در خواب، زن می‌باشد، و تعبیر آب چاه، مال و اموال زن است. محمدبن سیرین گوید چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می …

ادامه مطلب »
بیگ مستر