۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۳۹

بایگانی برچسب: تعبیر خواب سیل

تعبیر دیدن سیل در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه …

ادامه مطلب »
بیگ مستر