۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲:۲۰

بایگانی برچسب: تعبیر خواب عقرب گزیدگی

تعبیر دیدن عقرب در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر عقرب (کژدم یا دراز دم) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر …

ادامه مطلب »
بیگ مستر