۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲:۳۸

بایگانی برچسب: تعبیر خواب واژن زن

تعبیر دیدن آلت تناسلی زن (فرج) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک فرج بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند. …

ادامه مطلب »
بیگ مستر