۲۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۲۲:۵۱
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر یخ در خواب

بایگانی برچسب: تعبیر یخ در خواب

تعبیر دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن یخ در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما. جابر مغربی گوید یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند. ابراهیم کرمانی گوید اگر در زمستان بیند عیش خوش بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید یخ، …

ادامه مطلب »