۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱:۵۴

بایگانی برچسب: حائض

تعبیر حیض در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر حیض (پریود) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید حیض، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال. اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد. اگر مردی بیند که زنش حائض شد، دلیل که …

ادامه مطلب »
بیگ مستر