۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۵:۰۸

بایگانی برچسب: حلوا

تعبیر دیدن حلوا در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: دیدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری. محمدبن سیرین گوید حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید …

ادامه مطلب »
بیگ مستر