۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲:۳۴

بایگانی برچسب: خوردن گوشت گاو در خواب

تعبیر دیدن و خوردن گوشت در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گوشت در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از …

ادامه مطلب »
بیگ مستر