۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۴:۰۶

بایگانی برچسب: دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن بادام در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: همه معبران بادام را در خواب مال دانسته‌اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم. محمدبن سیرین گوید بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، …

ادامه مطلب »
بیگ مستر