۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ساعت: ۱۹:۴۰

بایگانی برچسب: دیدن خرگوش در خواب

تعبیر دیدن خرگوش در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معنی دیدن خرگوش در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، دلیل که چیزی …

ادامه مطلب »