۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۰:۲۲

بایگانی برچسب: دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن خون در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: خواب خون از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. با دنیای اطلاعات همراه باشید. محمدبن سیرین گوید اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. …

ادامه مطلب »
بیگ مستر