۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۵:۰۹

بایگانی برچسب: دیدن شیرینی در خواب

تعبیر دیدن شیرینی‌ها در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن شیرینی‌ها در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن شیرینی‌ها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت امام جعفر صادق فرماید دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود اول: مال حلال. دوم: منفعت. …

ادامه مطلب »
بیگ مستر