۳۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۶:۳۸

بایگانی برچسب: دیدن مار در خواب

تعبیر دیدن مار در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر مار در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند …

ادامه مطلب »
بیگ مستر