۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت: ۸:۳۸

بایگانی برچسب: دیدن گربه در خواب

تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گربه در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند …

ادامه مطلب »