۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۳:۱۲

بایگانی برچسب: رقص در خواب نشانه چیست؟

تعبیر رقص در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر رقصیدن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود. ابراهیم کرمانی گوید …

ادامه مطلب »
بیگ مستر