۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۳:۲۳

بایگانی برچسب: زن گرفتن در خواب

تعبیر ازدواج کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر ازدواج کردن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند …

ادامه مطلب »
بیگ مستر