۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰:۴۵

بایگانی برچسب: سوختن چادر شب در خواب

تعبیر دیدن چادر در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر چادر در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، …

ادامه مطلب »
بیگ مستر