۲۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۴:۰۱

بایگانی برچسب: شکستن درب در خواب

تعبیر دیدن درب در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن درب در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود. اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال …

ادامه مطلب »
بیگ مستر