۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۰۴

بایگانی برچسب: عنکوب در خواب نشانه چیست؟

تعبیر دیدن عنکبوت در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنکبوت بگرفت، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد. ابراهیم کرمانی گوید دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود. محمد ابن سیرین تعبیر خواب عنکبوت دلیل بر مردی گمراه و ضعیف است …

ادامه مطلب »
بیگ مستر