۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۳:۳۸

بایگانی برچسب: غذا دادن به سگ در خواب

تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن سگ در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می …

ادامه مطلب »
بیگ مستر