۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۵۵

بایگانی برچسب: قاطر سیاه در خواب

تعبیر دیدن استر (قاطر) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معنی دیدن قاطر (استر) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید چون استر درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود. اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست، دلیل که به سفر رود. اگر بر استر …

ادامه مطلب »
بیگ مستر