۲۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲:۲۴

بایگانی برچسب: قرآن خواندن در خواب

تعبیر قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد. ابراهیم کرمانی گوید اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر …

ادامه مطلب »
بیگ مستر