۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۷:۳۸

بایگانی برچسب: قربانی کردن در خواب

تعبیر قربانی کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر قربانی کردن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر آزاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به …

ادامه مطلب »