۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰:۴۴

بایگانی برچسب: محمد بن سیرین

تعبیر دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: دیدن ماهی در خواب چه معنی ای دارد؟ حضرت دانیال گوید دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن زن حامله در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن زن حامله در خواب چیست؟ منوچهر مطیعی تهرانی گوید دیدن زن حامله در خواب رو به رویی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش …

ادامه مطلب »
بیگ مستر