۳۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۸:۴۶

بایگانی برچسب: نزدیکی با شیر در خواب

تعبیر دیدن شیر (جانور) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر …

ادامه مطلب »
بیگ مستر