۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲:۵۷

بایگانی برچسب: نزدیکی با مرده در خواب

تعبیر دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن مرده در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که …

ادامه مطلب »
بیگ مستر