۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۲:۳۵

بایگانی برچسب: گریستن

تعبیر گریه کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر گریستن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او …

ادامه مطلب »
بیگ مستر