۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۵:۳۱

بایگانی برچسب: گریه در خواب

تعبیر اشک در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر اشک در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد. اگر بیند اشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود، دلیل که وی را به …

ادامه مطلب »

تعبیر گریه کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر گریستن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او …

ادامه مطلب »
بیگ مستر