۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۳:۴۲

بایگانی برچسب: گوسفند ماده و شیرده در خواب

تعبیر دیدن گوسفند در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گوسفند در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گوسفند درخواب، دلیل غنیمت است. اگر بیند که گوسفند می چرانید، دلیل که بر قومی مهتری یابد. اگر دید که گوسفند بسیار داشت و دانست که ملک اوست، دلیل است که نعمت بسیار حاصل کند. اگر بیند که …

ادامه مطلب »
بیگ مستر