۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۰۶

چ

تعبیر دیدن چشم در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن چشم در خواب بسیار رایج است زیرا ما روزانه چشم‌های زیادی را می‌بینیم و به چشمان دیگران نگاه می‌کنیم اما مانند هر چیز دیگری، دیدن چشم در خواب می‌تواند معنای نمادین متعددی داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا تعبیر خواب چشم را بدانید. محمدبن …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن چاه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر کلی دیدن چاه در خواب، زن می‌باشد، و تعبیر آب چاه، مال و اموال زن است. محمدبن سیرین گوید چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن چادر در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر چادر در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، …

ادامه مطلب »
بیگ مستر