۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۱۹:۰۸

ع

تعبیر دیدن عسل در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر عسل (انگبین) در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید عسل در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود. چانکه حق تعالی در کلام مجید خود فرموده است قوله تعالی: فیه شفاء للناس. …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن عقرب در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر عقرب (کژدم یا دراز دم) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر …

ادامه مطلب »