۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۴۹

ح

تعبیر دیدن حلوا در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: دیدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری. محمدبن سیرین گوید حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن زن حامله در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن زن حامله در خواب چیست؟ منوچهر مطیعی تهرانی گوید دیدن زن حامله در خواب رو به رویی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش …

ادامه مطلب »

تعبیر حیض در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر حیض (پریود) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید حیض، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال. اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد. اگر مردی بیند که زنش حائض شد، دلیل که …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن حمام در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر حمام در خواب چیست؟ علامه مجلسی (ره) گوید و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه لوک اویتنهاو می‌گوید حمام درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت …

ادامه مطلب »
بیگ مستر