۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۲۲

ت

تعبیر دیدن تخم مرغ و تخم پرندگان در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن تخم مرغ و تخم پرندگان در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید تخم مرغ در خواب کنیزک است. اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید. اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه …

ادامه مطلب »
بیگ مستر