۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱:۴۱

خ

تعبیر دیدن خروس در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: خروس در تعابیر معبرین اسلامی به دلیل این که در زمان و وقت اذان شروع به خواندن می‌کند نماد ابلاغ خبر خوش و نیکی است. همچنین کشتن و یا دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست. محمدبن سیرین گوید اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن خانه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن خانه در خواب بسیار شایع است. ما تقریبا در همه‌ی رویاهای‌مان درباره‌ی خانه‌ی خودمان یا خانه‌ی شخص دیگری رویا می‌بینیم. اگر می خواهید با انواع تعبیر خواب خانه آشنا شوید با ادامه این نوشتار در سایت حسابگر دنیای اطلاعات همراه باشید. معمولا برخی بخش‌های آشنایی از خانه …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن خرگوش در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معنی دیدن خرگوش در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، دلیل که چیزی …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن خر (الاغ) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مقاله از تعبیر خواب حسابگر به تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی می‌پردازیم. حضرت دانیال خر دیدن در خواب بخت و بزرگواری مرد است و نیکی وبدی خر به بخت بیننده خواب بازگردد. اگر بیند خری …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن خون در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: خواب خون از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. با دنیای اطلاعات همراه باشید. محمدبن سیرین گوید اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. …

ادامه مطلب »

دیدن خرما در خواب

دیدن خرما در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن خرما در خواب چیست؟ جابر مغربی گوید اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید …

ادامه مطلب »
بیگ مستر