۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۵۴
دیدن خرما در خواب

دیدن خرما در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن خرما در خواب چیست؟

جابر مغربی گوید

اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد.
اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود
بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود.
اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.

محمدبن سیرین گوید

خرما درخواب. مال و خواسته است.
اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود.
اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.
اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.
اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد.
اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.
اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم
دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است
دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد. اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

آنلی بیتون مى‏گوید

اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانه پیوندی فرخنده است.
اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر