۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۳۵

ق

تعبیر دیدن آلت مرد (قضیب) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از آلت مردانه در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. بیشتر معبران باستانی بر این عقیده هستند که آلت تناسلی مردانه در خواب نشانه فرزند و بزرگی است. در ادامه تعبیر آلت مردانه را از منظر معبران باستانی و اسلامی …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن استر (قاطر) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معنی دیدن قاطر (استر) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید چون استر درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود. اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست، دلیل که به سفر رود. اگر بر استر …

ادامه مطلب »

تعبیر قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد. ابراهیم کرمانی گوید اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر …

ادامه مطلب »

تعبیر قربانی کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر قربانی کردن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر آزاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن روز قیامت در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر قیامت (روز قیامت) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی رسد، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق …

ادامه مطلب »
بیگ مستر