۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت: ۴:۱۳

س

تعبیر دیدن سینه‌بند (پستان‌بند) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن سینه‌بند در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: پستان درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند. اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن سگ در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سینه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر سینه در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد، دلیل که کارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او …

ادامه مطلب »