۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۴۱

س

تعبیر دیدن گل سوسن در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: گل سوسن در خواب، ایجاد اختلاف و بگو مگو در خانواده است. دیدن گل سوسن کبود به هیچ وجه در خواب خوب نیست. نهال سوسن در تعبیر، زن است و گل های این نهال رنج هایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد. اگر ببینید …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سیب در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سیب در خواب اورده اند. ابراهیم کرمانی معتقد است سیب در خواب خیری است که به بیننده خواب می رسد. امام جعفر صادق (ع) می فرمایند دیدن سیب سبز در خواب به معنای فرزند است. مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب سیب می …

ادامه مطلب »

تعبیر افتادن (سقوط) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: خواب سقوط و افتادن خوابی معمولی و رایج است. همه ما یک بار در عمر خود چنین خوابی را تجربه کرده ایم و معنا و مفهوم آن را نمی دانیم. از آنجایی که دیدن افتادن و سقوط کردن در خواب غالبا تکراری است، ما در اینجا به بررسی …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سیل در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سینه‌بند (پستان‌بند) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن سینه‌بند در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن پستان (سینه) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: پستان درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند. اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن سگ در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن سینه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر سینه در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد، دلیل که کارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او …

ادامه مطلب »
بیگ مستر