۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۳:۴۰

تعبیر افتادن (سقوط) در خواب

دنیای اطلاعات: خواب سقوط و افتادن خوابی معمولی و رایج است. همه ما یک بار در عمر خود چنین خوابی را تجربه کرده ایم و معنا و مفهوم آن را نمی دانیم. از آنجایی که دیدن افتادن و سقوط کردن در خواب غالبا تکراری است، ما در اینجا به بررسی برخی از رایج ترین نمونه های تعبیر خواب افتادن و سقوط می پردازیم.

محمد بن سیرین گوید

اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد. اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد. اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود. اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود. اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولا خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این خواب مشاهده می کنیم که می افتیم یا پرت می شویم و یا از ارتفاعی سقوط می نماییم . این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت. افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم . افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می شود. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید. احتمالا می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می روید. از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد. اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید. اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید.اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید

در آب افتادن : رنج

لیلا برایت می‏‌گوید

افتادن در خواب، نشان‏دهنده‏ی وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران می‏افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است. اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‏اید، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‏شود. اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‏افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‏رسید. اگر خواب ببینید که افتاده‏اید و زخمی شده‏اید، نشانه‏ی غم و اندوه است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

از یک مکان مرتفع به پایین می ا فتید : بد شانسی شما را دنبال می کند .
از یک بلندی به پایین می ا فتید : احترامتان را از دست می دهید .
براثر افتادن زخمی می شوید : اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می دهید .
شما می افتید و خیلی می ترسید :یاءس و ناراحتی
شما می افتید بدون اینکه آسیبی ببینید : در مبارزات و معاملات پیروز می شوید .
روی کف اتاق می افتید : یک خطر شما را تهدید میکند .
از روی یک پل می افتید : دیوانگی و سبک مغزی
شما می افتید و در همین حال بیدارمی شوید : شادی و ناخواسته و موقتی
در یک قبر می افتید : مصیب در پیش است .
در آب می افتید : خطر برای بیننده خواب
در اقیانوس می افتید : سلامتی شما بخطر می افتد .
دشمنان شما را به دریا می اندازند : رنج خواهید برد .
اشخاص دیگر می افتند : پیشرفت در کار
نزدیکان شما می افتند : بر دشمنان پیروز می شوید.
بچه ها می افتند : شادی غیره منتظره
دشمنان شما می افتند : اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
دوستان می افتند : به اشتباهات خود پی می برید.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر