۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۱۸:۴۰

ز

تعبیر زلزله آمدن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن زلزله در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم …

ادامه مطلب »