۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۵:۱۲

تعبیر دیدن زنبور در خواب

دنیای اطلاعات: دیدن زنبور در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب زنبور را می توانید در دنیای اطلاعات مطالعه کنید.

امام صادق علیه السلام می فرمایند

دیدن زنبور درخواب، بر شش وجه است.
معنی اول دیدن زنبور در خواب غوغا و هیاهو است.
معنی دوم دیدن زنبور در خواب انسان های پست است.
معنی سوم دیدن زنبور در خواب لشگر است.
معنی چهارم دیدن زنبور در خواب ملخ است.

محمد ابن سیرین گوید

زنبور درخواب، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید

اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.
اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

لوک اویتنهاو می گوید

زنبور عسل نشانه نیک بختی
نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان
در محیط کاری : امید زیبا
گله زنبورعسل: محصول پربار
گرفتن : ناراحتی
کشتن: بدبختی

آنلی بیتون می گوید

۱ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام درباره شما بدگویی خواهند کرد.
۲ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید.
۳ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانه آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت.

در سر زمین رویاها آمده

خواب زنبور : خصومت و رقابت
تعداد بسیاری رنبور : خوشبختی طولانی
زنبور شما را می گزد : ۱- خصومت ۲- مراقب دوستان خیانتکار باشید.
زنبور شما را نمی گزد : شانس در عشق
ثروتمندان خواب زنبور ببینند : در کارهایشان اغتشاش شدید به وجود می آید.

مولف می گوید

زنبور بدگمانی و حسادت و غیره … که موجب مزاحمت وناراحتی شما خواهد شد می باشد.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر