۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۸:۰۹

الف

تعبیر دیدن آلت تناسلی زن (فرج) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک فرج بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند. …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن آلت مرد (قضیب) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از آلت مردانه در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. بیشتر معبران باستانی بر این عقیده هستند که آلت تناسلی مردانه در خواب نشانه فرزند و بزرگی است. در ادامه تعبیر آلت مردانه را از منظر معبران باستانی و اسلامی …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن استخوان در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن استخوان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معناد دهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تغبیر خواب استخوان را می توانید در حسابگر دنیای اطلاعات مطالعه کنید. محمد‌بن سیرین گوید استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن استر (قاطر) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معنی دیدن قاطر (استر) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید چون استر درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود. اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست، دلیل که به سفر رود. اگر بر استر …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید. حضرت دانیال گوید اسب …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن ابر در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر خواب ابرها بستگی به نوع ابری دارد که در خواب میبینید. ما در این مطلب، تعبیر خواب ابر را برای شما آماده کردایم. حضرت دانیال گوید ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن آسمان در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مقاله به جزئیات تعبیر دیدن آسمان در خواب می پردازیم. حضرت دانیال گوید اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود. اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند. اگر بر آسمان سوم …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن خر (الاغ) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مقاله از تعبیر خواب حسابگر به تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی می‌پردازیم. حضرت دانیال خر دیدن در خواب بخت و بزرگواری مرد است و نیکی وبدی خر به بخت بیننده خواب بازگردد. اگر بیند خری …

ادامه مطلب »

تعبیر ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مقاله به جزئیات تعبیر ادرار کردن در خواب می‌پردازیم. محمد بن سیرین گوید اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر …

ادامه مطلب »

تعبیر افتادن (سقوط) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: خواب سقوط و افتادن خوابی معمولی و رایج است. همه ما یک بار در عمر خود چنین خوابی را تجربه کرده ایم و معنا و مفهوم آن را نمی دانیم. از آنجایی که دیدن افتادن و سقوط کردن در خواب غالبا تکراری است، ما در اینجا به بررسی …

ادامه مطلب »