۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۳:۳۹

تعبیر دیدن اسب در خواب

دنیای اطلاعات: امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید.

حضرت دانیال گوید

اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب. اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.

محمد بن سیرین گوید

اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود. اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد. اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود. اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح. اگر دید که بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد. اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد. اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد. اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد. اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا درکوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود، یا بمیرد.

جابر مغربی گوید

اگر بیند اسب مادیا فرا گرفت، یا شخصی بد داد و بر وی نشست، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود. اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد. اگر بییند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد. اگر آن مادیان جرمه باشد، دلیل که آن زن خوبروی و با جمال است. اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد. اگر اشقر بود، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود. اگر کمیت بود، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود. اگر دید آن مادیان کره داشت، دلیل کند که زن را فرزند بود، چنانکه اگر کره او نر بود، دلیل که آن زن را پسر است. اگر ماده باشد، دلیل کند که فرزند زن دختر بود. اگر بیند گوشت اسب همی خورد، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید. اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود، تابع او شود، اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود.

اسماعیل بن اشعث گوید

اگر بیند که بر اسب رهوار نشسته است، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکوئی یابد. اگر دید گوش اسب او بریده بود، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود. اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید. اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد. اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد، دلیل که بر دست پادشاه هلاک شود. اگر دید اسب وی را بدزدید، بیم بود که عیالش هلاک شود. اگر بیند اسب وی گم شد، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر دید اسب خویش را بفروخت، دلیل که عز و جاه او کم شود، یا عیال از وی جدا شود. اگر دید بر اسب بازگونه نشسته بود، دلیل که از وی به قصد کاری منکر پدی آید، که در آن وی رامضرت و ملامت بود.

جاحظ گوید

اسب در خواب، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هوای نفس او صعب تر بود به بدی، و بدانکه هر اندامی از اندامهای اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود. اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود.

خالد اصفهانی

اسب پالانی به خواب، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود. اگر بیند که اسبی پالانی در شهری یا در دهی یا در سرائی شد، دلیل که مردی غریب عجمی در آنجا پدید اید. اگر بیند بر اسبی درازدم نشسته بود. دلیل که وی را تبع زیاده شود، به قدر درازای دم اسب. اگر به خلاف این بیند، دلیل که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.
اول: عزواحترام،
دوم: مقام ومرتبت،
سوم: فرمانروایی،
چهارم: بزرگی وعظمت،
پنجم: خیرو برکت.

اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید. اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود، دلیل که مغی با زن او فساد نماید.

فروید گوید

اگر در خواب اسب بارکش بیند، بختش را دیده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر است
اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد
اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد

لوک اویتنهاو می گوید

سفید: لذت
سیاه: مشکلات
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد: افتخار بزرگ
اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده
افتادن از اسب: ناراحتی زیاد
اسب سرکش: مرگ
دارای یک اسب بودن: کامیابی
نعل کردن اسب: یک مقام، یک موقعیت شغلی مهم
اسب مرده: کار زیاد
اسب لاغر: مانع
سیاه و سفید: یک کار پر خطر
بالا رفتن بروی یک اسب: عزاداری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند. در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد.سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید. درصورتی که بیمار باشید. نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد.

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن اسب کار بالا گیرد

هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است

آنلی بیتون می گوید

۱ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می کند . اما اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید .
۲ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .
۳ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب، علامت آن است که برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید کر د .
۴ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید، نشانه آن است که به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .
۵ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید، علامت آن است که زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت .
۶ـ سوار شدن بر اسبی سرکش در خواب، علامت آن است که در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می کند .
۷ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است، نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید .
۸ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید، نشانه آن است که در سایه زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد .
۹ـ دیدن کره مادیان در خواب، نشانه تفاهم و دوستی بین افراد است .
۱۰ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشیها به نومیدی مبدل می گردند .
۱۱ ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت .
۱۲ـ دیدن اسب زخمی در خواب، نشانه آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد .
۱۳ـ دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدیهاست .
۱۴ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می شود . اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی دهد به پیروزی کامل دست یابید .
۱۵ ـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند، نشانه‌آن است که به خواستگاری زنی می روید که شما را نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت .
۱۶ـ اگر خواب ببینید دهنه اسبی را می گیرید و اسب را رام می کنید یا زین که در هر کاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانه اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد، علامت آن است که بخت و اقبال به شما پشت می کند .
۱۷ـ دیدن اسبهای خال دار در خواب، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید، سودآور خواهد بود .
۱۸ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید، علامت آن است که یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که همسری وفادار خواهد یافت .
۱۹ـ اگر در خواب نعل اسبی ببینید، علامت آن است که با تلاش خود ثروتی گرد می آورید .
۲۰ ـ دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانه آن است که در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید .
۲۱ـ اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شرکت کرده اید، علامت آن است که سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید .
۲۲ـ اگر خواب ببینید اسبی رامی کشید، نشانه آن است که با خودخواهی دوستان را از خود دور می کنید .
۲۳ـ اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید، علامت آن است که با تلاش بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید .
۲۴ـ اگر زنی خواب ببیند، بر اسبی بی زین سوار شده است، نشانه آن است که دیگران به او کمک خواهند کرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد .
۲۵ـ اگر خواب ببینید اسبی را قشو می کنید، نشانه آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .
۲۶ـ اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می کنید، علامت آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .
۲۷ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .
۲۸ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود .
۲۹ـ اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه کنید، علامت آن است که ناراحتی به شکل غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد.
۳۰ـ اگر خواب ببینید نعل کوچکی بر پای اسبی می کویید که اندازه پای او نیست، نشانه آن است که در شراکت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید.
۳۱ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می سازد.
۳۲ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
۳۳ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب، اسب تبدیل به خوکی می گردد، علامت آن است که خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح می دهد که فعلاً مجرد باشد.
۳۴ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می کوشد، او را مغلوب سازد .
۳۵ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید، و هر چه به شما نزدیکتر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید .

لیلا برایت می گوید

دیدن اسب در اصطبل، نشانه‏ی سعادت و خوشبختی است. اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می‏کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده‏اید، بدین معنا است که به هدف خود نمی‏رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‏ی آن است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

خواب یک اسب: یک ازدواج پر پول
شما از روی اسب به زمین می افتید: در کارهایتان بسیار محتاط باشید.
شخصی با اسب به ملاقاتتان می آید: خبرهای خوش
اسبی را نعل می کنید: منفعت مالی
اسب خودتان را نعل می کنید: پول بدست میاورید
یک اسب رم می کند: مصیبت و بدشانسی
یک مادیان: علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب
یک اسب که به درشتکه بسته شده است :
امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید میتوانید موفقیت بدست آورید .
اسب وحشی: بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید .
اسبهای سفید: شادی
اسب های سیاه :عذاب
اسبهای آتش: خوشبختی بزرگ
اسبهای تزئین شده: ارزوهایتان برآورده خواهد شد.
اسبهای خاکستری: در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسبهایی به رنگهای دیگر: کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می روند .
یک زن سوار بر اسب: دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.
یک مرد سوار بر اسب: پول فراوان
اسب مسابقه: با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت .
یک اسب نازا: خوشبختی
یک اسب سواره نظام
یک اسب با دم کوتاه: دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک میکنند
یک اسب با دم بلند :دوستانتان کمک می کنند تا به هدفتان برسید .
یک اسب مرده :برای شما پول خوبی فراهم میشود.
اسب زخمی: نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت
شما یک اسب را در مسابقه به نمایش میگذارید: شانس خیلی بزرگ
شما سوار یک اسب آرام هستید: شانس در عشق و پول
سوار اسبی می شوید که متعلق به شمانیست: منفعت بزرگ
یک اسب گم می کنید: دوستانتان را از دست میدهید .
شما سوار یک اسب خطرناک میشوید: شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید .
اسبی را برای رام کردن میزنید: احترام و امتیاز
دوستانتان سوار بر اسبند: دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد .
یک اسب در آب جویبار: فقر و فلاکت

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر