۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۱۸:۳۹

م

تعبیر دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن مرده در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن مدفوع در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر مدفوع در خواب چیست؟ دیدن مدفوع انسان یا مدفوع بچه را در خواب بسیاری از معبرین نیکو ندانسته‌اند. برخی از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن این گونه خواب‌ها دیدن مدفوع را به پول تفسیر کرده‌اند. پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می‌تواند خود را به …

ادامه مطلب »

تعبیر مردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر مردن (مرگ) در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن مار در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر مار در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند …

ادامه مطلب »