۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۱۱

م

تعبیر دیدن موش در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند. …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن مرغ در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن مرغ در خواب به زن خانه یا خدمتکار خانه بر می گردد. اگر مردی خواب دید که مرغ زنده خریده است، ازدواج می کند و اگر متاهل است، برای همسرش خدمتکار می گیرد. مرغ در خواب به همت بیننده خواب نیز تعبیر می شود. اگر کسی …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن ماه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: دیدن ماه در خواب تعابیر گوناگون دارد. اگر کسی در خواب ماه را روشن دید، در زندگی اش روشنایی و خیر و برکت پدیدار خواهد شد. اگر کم نور بود، برعکس است. اگر ماه را دو نیمه دید، امیر یا حاکم آن سامان یا بزرگ خانواده، دچار مرگ …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: دیدن ماهی در خواب چه معنی ای دارد؟ حضرت دانیال گوید دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن مرده در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن مدفوع در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر مدفوع در خواب چیست؟ دیدن مدفوع انسان یا مدفوع بچه را در خواب بسیاری از معبرین نیکو ندانسته‌اند. برخی از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن این گونه خواب‌ها دیدن مدفوع را به پول تفسیر کرده‌اند. پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می‌تواند خود را به …

ادامه مطلب »

تعبیر مردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر مردن (مرگ) در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن مار در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر مار در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند …

ادامه مطلب »
بیگ مستر