۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۸:۵۹

تعبیر دیدن مار در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر مار در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید

دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

جابرمغربی گوید

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن مار درخواب ده وجه است.
اول: دشمن پنهان.
دوم: زندگانی.
سوم: سلامتی
چهارم: پادشاهی.
پنجم: سپه سالاری.
ششم: دولت.
هفتم: زن.
هشتم: مراد.
نهم: پسر.
دهم: سیلاب (سیل).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

علامه مجلسی ( ره) گوید

دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند

لوک اویتنهاو می گوید

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی
مار چند سر : جذبه
تبدیل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد ناامید بودن نسبت به آینده
نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده
ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن
مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست
گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
نیش خوردن از افعی : بدبختی

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود
دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند
دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد
دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبیر از تام جت ویندو

مار درخواب، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین و رضایتبخش ترین رابطه‌ها شود.
اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده، تعبیر آن ست که خواب بین اسیر و گرفتار هیجانات خویش است.
اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است، نشانگر میل به مقاربت و همخوابگى است.
اگر ببیند که مارى اورا بلعید، نشانگر عمرى است که از خواب بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است.
اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است، نشانگر شفا، تولد مجدد و شادابى است.
اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى، افسوس خوردن و تهمت است.

تعبیر از اسمعیل بن اشعث

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

آنلی بیتون مى‏گوید

۱ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.
۲ـ دیدن مار، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است.
۳ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد.
۴ـ کشتن مار در خواب، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد.
۵ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد. افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند.
۶ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد.
۷ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود. اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد.
۸ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند.
۹ـ خرید و فروش مار در خواب، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید.
۱۰ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند.
۱۱ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد.
۱۲ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید، با درد سر روبرو می شوید.
۱۳ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه ای می زنید.
۱۴ـ دیدن مارهای کوچک در خواب، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند.
۱۵ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند، نشانه آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید.
۱۶ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند. بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است.
۱۸ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت. اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر