۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۳:۱۷

تعبیر مردن در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر مردن (مرگ) در خواب چیست؟

حضرت دانیال گوید

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمدبن سیرین گوید

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابرمغربی گوید

دیدن مرگ ناگهانی در خواب، دلیل بر راحت مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

لوک اویتنهاو می‌گوید

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی
دیدن کسانی که در حال مرگ هستند: شادی
زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید
تمایل به مردن: نشانه سلامتی

آنلی بیتون می‌گوید

۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است ، نشانه مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است.
۲ـ اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانه آن است که بزودی درباره دوست یا نزدیکان خبر بدی می شنوید.
۳ـ خوابهایی که در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولا گمراه کننده هستند . بخصوص برای افرادی که در تعبیر خواب ناشی باشند.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

یک نظر

  1. سلام من دختری ۲۰ ساله هستم
    خواب دیدم جایی هستم که کلی آدم دیگه هم هست و اونجا یه عده سیاه پوش که فکرمیکردم داعش هستن بهمون حمله کردن و قصدشون این بود که دختر هارو بگیرن من هم درحال فرار و قایم شدن بودم که رفتم بالای یک ساختمون نیمه کاره و خیلی بلند دو تا از اون مرد ها داشتن به سمتم میومدن که بگیرنم با خودم فکر کردم و گفتم اینکه بمیرم بهتره یا اینکه اجازه بدم دست این آدمها بهم برسه! با اینکه میترسیدم اما خودمو از روی ساختمون پرت کردم پایین و مردم، بعد جنازمو واسه خانوادم بردن جلو در خونه اون موقع کسی جز خودم جلوی در نبود قبل از اینکه مادرم در خونه رو باز کنه و چیزی ببینه من بخاطر مادرم زنده شدم چون میدونستم تحمل نداره و خیلی غم و غصه میخوره، دست هام خیلی سرد بودن و حس میکردم بدنم کم کم داره گرم میشه، اما بازم تو خوابم نگران بودم که نکنه واقعا مرده باشم! و بعد رفتم تو خونه و داشتم جوری برای مادرم جریان رو تعریف میکردم که زیاد نترسه و نگران نشه تو خوابم چادرمشکی سرم بود و لباسمو زدم بالا توی آینه نگاه کردم نصف سمت راست بدنم کبود بود چون از ساختمون افتادم، همون موقع صدای زنگ در خونه اومد از چشمی در نگاه کردم دیدم یه پیرزنه و ترسیدم درو باز نکردم مامانم درو باز کرد پیره زنه فقط منو نگاه میکرد و بهم میگفت بیا باهم بریم بیا همین الان بریم و میخواست برام از خوبی های رفتن بگه، اون عزرائیل در شکل یک پیرزن بود اینو توی خواب میدونستم و مطمئن بودم میدونستم میخواد منو با خودش ببره و اگه میرفتم واقعا میمردم، ولی من فقط گریه میکردم و میگفتم نه نه نمیخوام بیام
    و بعد از خواب بیدار شدم
    میشه لطفا تعبیرشو بهم بگین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر