۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۳:۲۴

تعبیر دیدن دست در خواب

دنیای اطلاعات: در این مطلب به معرفی تعبیر خواب دست از دیدگاه تعبیرگران مشهور پرداخته ایم، بنابراین برای بدست آوردن تعابیر صحیحی از خوابتان در ادامه این مقاله همراه شوید.

محمدبن سیرین گوید

تعبیر خواب دست اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می برد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود.
اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد.
اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

جابر مغربی گوید

اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فساد پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند.
اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

اسماعیل بن اشعث گوید

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کار وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است.
اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد.
اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید

تعبیر خواب دست دیدن دست فردی دیگر : ملال
دست بریده شده یا زخمی : بدبختی
دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت
دستان کوچک : خیانت
دستان پشمالو : شکست
دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد
فقدان دست راست : از دست دادن پدر
فقدان دست چپ : از دست دادن مادر
شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد
فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدید

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن شکستن دست مصیبت بود

آنلی بیتون می ‏گوید

۱ـ دیدن دستهای زیبا در خواب، علامت آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید.
۲ـ دیدن دستهایی زشت در خواب، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد.
۳ـ اگر در خواب لکه خونی، روی دستی ببینید، علامت آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد.
۴ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است، علامت آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند.
۵ـ دیدن دست قطع شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .
۶ـ اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید.
۷ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است، علامت آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید.
۸ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید.اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت.
۹ـ اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد.
۱۰ـ شستن دست در خواب، نشانه شرکت در جشن و شادمانی است.
۱۱ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند، علامت آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد.
۱۲ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد.
۱۳ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت.
۱۴ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند، نشانه آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید.اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر